ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเชิญประชุมสร้างความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปกัญชงสู่เชิงพาณิชย์
ภายใต้โครงการ สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศษรฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ประจำปีงบประมาณ 2564
 
***ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฟรี สำหรับ 80 ท่าน***
สำนักงานเศรฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ขอเชิญผู้ประกอบการ  ร่วมประชุมสร้างความร่วมมือ ในหัวข้อ
- ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืชกัญชงเพื่อตอบสนองเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)
- เทคโนโลยีการสกัด การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากกัญชงในประเทศแคนาดา
- สาระสำคัญของกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 และแนวทางการยื่นคำขอรับอนุญาตฯ
- ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชง                                       
• ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์จากกัญชง  
• ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากกัญชง
 
จัดประชุม 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงแรมดิ เอ็มเพลส เชียงใหม่

 

***ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน ลิงค์   shorturl.at/jkuQW   ***

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins