ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (จังหวัดราชบุรี) เรื่อง การจัดทำระบบมาตรฐาน GHPs rev.5-2020 สำหรับผู้ประกอบการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
ร่วมกับ สถาบันอาหาร 
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 
 
เรื่อง “การจัดทำระบบมาตรฐาน Good Hygiene Practices (GHPs) Rev. 5-2020”
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิรน์ แกรนด์ จังหวัดราชบุรี
 
กลุ่มเป้าหมาย : 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :
• ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว.
• เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ มีสัญชาติไทย และยังดำเนินธุรกิจปกติ หรือบุคลากรในธุรกิจ
• ต้องไม่สมัครขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยร่วมอื่นภายใต้โครงการเดียวกัน
 
**สนใจลงทะเบียนออนไลน์เพื่อจองสิทธิ์เข้าร่วมอบรมได้ที่**
 
ด่วน!!! ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน
***** การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่สมบูรณ์ผู้ประกอบการต้องกรอกใบสมัครและส่งเอกสารกลับพร้อมแจ้งจังหวัดเข้าร่วมอบรม *****
ได้ที่ คุณกนกวรรณ E-mail : kanokwan@nfi.or.th หรือ Line : @fic.nfi
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2422 8688 ต่อ 3109
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : 
https://drive.google.com/file/d/1YXQY23D-YvhuFBNdzEYa29aEtBWjkxbW/view
 
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins