ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
อบรม Online : การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance) (รุ่นที่ 2/2564)

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว !!! สำหรับการฝึกอบรม Online Training : หลักสูตร “การตรวจติดตามและประกันคุณภาพ Supplier ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต (Supplier quality assurance)” (รุ่นที่ 2/2564)

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 (1 วัน)

เริ่มเรียนเวลา : 9.00-16.00 น.

เรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook Group

 

ผู้เข้าอบรมสามารถจัดระดับ supplier สามารถประเมินความเสี่ยง รวมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่ามาตรฐานที่นำไปตรวจ supplier มีความถูกต้องและเหมาะสม

 

การจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร องค์กรต้องมีมาตรการในการควบคุมผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้าม ด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ สารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ สารตัดแต่งพันธุกรรม (GMOs) และการป้องกันอาหารปลอม ปลอมปน ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีโอกาสเข้ามาสู่ระบบการผลิตของโรงงานอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ มาเรียนรู้มาตรการต่างๆ ในการฝึกอบรม

 

รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรม online คลิ๊กที่นี่ https://bit.ly/3pByLgv

 

หัวข้อบรรยาย เริ่ม 09.00-16.00 น.

- ภาพรวมการประกันคุณภาพ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง

- การจัดระดับ ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง

- Work shop 1

- การประเมินความเสี่ยง ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง

- Work shop 2

- การประยุกต์ใช้มาตรการควบคุม ผู้ส่งมอบ/ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้จัดหาจัดจ้าง

- แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม


 

วิทยากร : อ.อัญชลี มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำ

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%) : 2,000 บาท/คน

 

ผู้ประสานงาน :

คุณธราธิป แววศรี  ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207

E-mail : training@nfi.or.th

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins