ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์

ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย  (DIPROM Target Agro-Industry)

หนุนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP เพื่อยกระดับผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม)  โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ผลักดันพืช 3ก. หนุนคนตัวเล็กยกระดับผลิตภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน OTOP ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจกัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพร จัดงาน“สรุปผลสำเร็จและพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลสรุปการพัฒนาผลิตภาพผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 กิจการ และความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชเศรษฐกิจกัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรสู่เชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 48 ล้านบาท 

วันนี้ (19 ธันวาคม 2565)  นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย” หรือ ดีพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย (DIPROM Target Agro-Industry) กิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 5 กิจการ
ที่โดดเด่น

นางสาวณัฏฐิญา กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมครั้งนี้นับได้ว่าก่อให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชา กัญชง กระท่อม หรือพืชเศรษฐกิจใหม่ 3ก. สู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม และอุตสาหกรรม 3ก. ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยตามแนวนโยบาย BCG โดยการเพิ่มผลิตภาพให้แก่ภาคอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ขยายโอกาสทางการค้าอันจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืน

นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช  ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า  ผลสำเร็จของกิจกรรมได้มุ่งเน้นทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน/OTOP โดยเฉพาะวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ กัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพร โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวน 50 กิจการ  ได้แก่ กัญชง  26 กิจการ  กัญชา 15 กิจการ  กระท่อม 5 กิจการ และสมุนไพร 4 กิจการ  เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 1) จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภาพด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการเกษตรอุตสาหกรรมจำนวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรม ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร และผ่านออนไลน์กว่า  400 คน และ  2) จัดผู้เชี่ยวชาญเข้าทำการวินิจฉัยและวิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาปรับปรุงผลิตภาพ ในด้านต่างๆ คือ

  • การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์  รวม 27 กิจการ
  • การเตรียมความพร้อมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพร เช่น การจัดทำ Certificate of Analysis หรือ COA  รวม  15 กิจการ
  • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวม 5 กิจการ
  • การพัฒนาและจัดการการผลิตเพื่อลดการสูญเสีย ลดต้นทุนหรือเพิ่มโอกาสทางการค้า รวม 3 กิจการ

โดยมีการบรรยาย “ตลาดผลิตภัณฑ์ 3ก. และสมุนไพรโลก คุณภาพมาตรฐานที่ตลาดส่งออกต้องการ”  โดย ดร. เอมอร โคพีร่า ประธานกรรมการบริหารบริษัทจีนีโอมิกซ์ โกลบอล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง กระท่อมและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งมี การจัดแสดงต้นแบบผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชงและกระท่อม กว่า 20 ผลิตภัณฑ์  อาทิ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ไก่ย่างหมักสมุนไพรและใบกัญชาสูตรลดโซเดียม, เครื่องดื่มชาใบกัญชงรสน้ำผึ้งมะนาว,  ผลิตภัณฑ์ผงเคลผสมกัญชงอัดเม็ด, น้ำปลาร้าปรุงสุกผสมกัญชง, ผงปรุงรสผักผสมกัญชง, ชาข้าวคั่วผสมใบกัญชง, เครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ผสมใบกัญชง, เครื่องปรุงรสสำหรับหมักเนื้อสัตว์, ปลาร้าผงผสมใบกัญชา, เครื่องดื่มกัญชงผงชงละลาย, กระท่อมผงชงละลาย, ถังสำหรับใส่น้ำแข็งผสมแกนกัญชง, เครื่องดื่มกัญชงผสมคาโมมายด์และเปเปอร์มิ้น, ซอสหมักปรุงรสสำเร็จรูปชนิดผงและผงปรุงรสผักผสมกัญชง  รวมทั้งแสดงผลงานโดดเด่นของ 5 กิจการต้นแบบ ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์สารให้ความหวานแทนน้ำตาลผสมกัญชง  โดยวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนา   สมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน
  2. ผลิตภัณฑ์ช้อนพลาสติกผสมแกนกัญชง  โดยบริษัท ไทยนำมาร์เก็ตติ้ง จำกัด   
  3. ผลิตภัณฑ์ปลาร้าผงผสมกัญชา  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิปัญญาสมุนไพร
  4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมัลเบอร์รี่ผสมสารสกัดกัญชาชนิดเม็ดฟู่  โดยสวนสมุนไพรมงคลพัฒน์
  5. ผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้นผสมใบกัญชากลิ่นเทอร์ปีน ที่พัฒนาเทคนิคการยืดอายุการเก็บให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น  โดยบริษัท โซล พาร์ทเนอร์ จำกัด 

          การดำเนินงานกิจกรรมข้างต้น นับว่าส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน OTOP และที่เกี่ยวข้องในพืชเศรษฐกิจสำคัญ 3ก. ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์ของการพัฒนาผลิตภาพผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 50 กิจการ จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า  48 ล้านบาท  นางสาวอริยาพร กล่าวทิ้งท้ายความสำเร็จ ///

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins