ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันอาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถาบันอาหาร โดยมีนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร พร้อมกับคณะผู้บริหารสถาบันอาหารให้การต้อนรับ 

นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เน้นย้ำให้สถาบันอาหารดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสหากรรม Mind ใช้หัวและใจปั้นอุตสาหกรรมเคียงคู่ชุมชน ให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย 

มิติที่ 1 สร้างทัศนคติรวมถึงประสบการณ์ที่ดีให้กับประชาชนและสถานประกอบการให้มีควมเชื่อมั่น เชื่อถือ และไว้วางใจ พร้อมปรับปรุงการให้บริการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

มิติที่ 2 ดูแลสังคมให้ไม่สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ สร้างความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้ประชาชน 

มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สู่อุตสหากรรมสีเขียว เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 

มิติตที่ 4 การสร้างประโยชน์ พัฒนาชุมชนรอบอุตสาหกรรม ต่อยอดอาชีพดีพร้อม โดยมุ่งเน้น "การสร้างงาน สร้างอาชีพ" ให้กับชุมชน 

นอกจากนี้ ยังให้สถาบันอาหารมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ให้มีศักยภาพสร้างความเข้มเเข็ง การปรับธุรกิจให้เหมาะสมกับโลกอนาคต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้เเละเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการเเข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการออกสู่ตลาดสากลต่อไป

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins