ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
สัมมนาเผยแพร่ผลงาน "BCG in MIND ใช้หัวและใจพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 สถาบันอาหาร ร่วมกับ หน่วยงานสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย สถาบันพลาสติก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงาน "BCG in MIND ใช้หัวและใจพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สู่ความยั่งยืน" ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) โดยได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งงาานนี้จัดขึ้นที่ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู่อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร 

กล่าวเปิดงานสัมมนา โดย นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นำเสนอผลการดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) โดย นางองค์ ไพจิตประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

และนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

นำเสนอผลการดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) โดย นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นำเสนอผลการดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (Green) โดย นายณรับ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins