ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
งานสรุปผลสำเร็จและพิธีปิด กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566

DIPROMพร้อมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 9.30 น. นายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวในงานสรุปผลสำเร็จและพิธีปิด กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในการยกระดับและแก้ไขปัญหาแก่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจในกลุ่มผลไม้ สมุนไพร พืชผัก และพืชเศรษฐกิจใหม่ ด้วยการยกระดับจากสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม และนำระบบการจัดการในแบบอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้ ใน กิจกรรมการพัฒนาผลิตภาพเกษตรอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมอบหมายสถาบันอาหาร เป็นหน่วยร่วมดำเนินการในการพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 44 กิจการ ด้วยโปรแกรมการยกระดับผลิตภาพ (Productivity Improvement) 3 ด้าน ได้แก่ 1) Product Development & Packaging Design (PP), 2) Process Improvement (PI) และ 3) Quality & Standard (QS)

การดำเนินโครงการฯ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 256 ล้านบาท ผลิตภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 นับเป็นสัญญาณที่ดีที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จะสามารถ   เข้าสู่ช่องทางการตลาดได้มากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ จากการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพ ก่อให้เกิดผลในระยะยาวต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำไปสู่การยกระดับรายได้เกษตรกร ผู้ผลิต แปรรูป และผู้ส่งออก

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins