ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
MOU สถาบันอาหาร ร่วมกับบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
MOU สถาบันอาหาร ร่วมกับบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สถาบันอาหารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านบริการห้องปฏิบัติการ โดยนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมกับบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขั้นตอนในการรับบริการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านบริการห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองฝ่าย
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins