ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
พิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสมรรถนะความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 8 มีนาคม 2567 พิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ภายใต้การดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสมรรถนะด้านความมั่นคงทางอาหาร “Capacity Building on Food Security in Agro- Processing Industry among Mekong Countries and People's Republic of China"

สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ถนนอรุณอัมรินทร์ ดำเนินงานโดยสถาบันอาหารและกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ในการนี้ นางศุภวรรณ ตรีตะรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหา ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย รวมจำนวน 26 ราย โดยมีนายชาลี ขันศิริ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ และนางสาวยุวภา ใจบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต สถาบันอาหาา เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย โดยการฝึกอบรมดังกล่าว ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2567 ผ่านกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การหารือเเลกเปลี่ยนประสบการณ์และการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในประเทศไทย

 

#BrandingTeam

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins