ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
กิจกรรมประชุมระดมความเห็นปัญหาและอุปสรรคในการขยายตลาดสินค้าฮาลาลไทย

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 -15.30น.

ณ ห้องประชุมสถาบันฮาลาล ชั้น8 อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลา

โดย.. สถาบันอาหารและสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    

 

 

#สถาบันอาหาร #NFI  #BrandingTeam

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins