สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนผู้ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) ปีงบประมาณ 2561

       สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการการขยายการลงทุนอาหาร อนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) ปี 2561 จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและ ธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับ ผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก 

       สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการการขยายการลงทุนอาหาร อนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) ปี 2561 จากรัฐบาลเพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและ ธุรกิจบริการอาหารของไทยให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเชื่อมั่นกับ ผลผลิตการเกษตรของไทยในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก 

ไฟล์แนบ 1

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins