สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันอาหาร ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปขึ้น โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยกระบวนการให้คำปรึกษาแนะน าเชิงลึก ทั้งนี้เพื่อให้ความสำเร็จของการพัฒนาสถานประกอบการ จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านที่เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว มีคณะที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานเฉพาะทาง โดยเฉพาะต้องเคยผ่านการรับงานและการ
ให้บริการปรึกษาแนะนำ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับโดยประจักษ์จากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับบริการโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในสถานประกอบการ 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins