สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้่นที่ภาคใต้ชายแดน

       สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค เกษตร การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จากสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหารของไทยและธุรกิจบริการอาหารฮาลาลให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการท่ีเหมาะสม และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทย

เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังเพื่อผลิตสินค้าที่ตอบสนองความเช่ือมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยและตลาด มุสลิมในทิศทางท่ีสอดคล้องกับกระแสการบริโภคของตลาดโลกและตลาดฮาลาล โดยมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม 

ไฟล์แนบ

 

 
 
 
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins