สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นท่ีภาคใต้ชายแดน

       สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค เกษตร ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อ ยกระดับการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสม และ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรของไทยเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

รวมทั้งเพื่อผลิตสินค้า ที่ตอบสนองความเช่ือมั่นกับผลผลิตการเกษตรของไทยและตลาดมุสลิมในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการบริโภคของ ตลาดโลก

ไฟล์แนบ

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins