สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านเกษตร

         สถาบันอาหาร ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทำโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านเกษตร เพื่อกระจายความรู้ไปสู่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มที่ผู้ที่สนใจอย่างทั่วถึงผ่านทางอินเตอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลาโดยบทเรียนประกอบไปด้วย 6 บท ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปุ๋ยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการใช้ปุ๋ย ทรัพยากรน้ำ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การพยากรณ์อากาศโดยใช้ข้อมูลดิจิทัล และการวางแผนธุรกิจเกษตร โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้บนระบบ Thai MOOC ในหลักสูตร “เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ (Smart Farmer)” 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

 

เนื้อหาเพิ่มเติม..คลิ๊ก

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins