สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร

        ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานหรือใช้ในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะ (Intelligence Unit) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร (Food Intelligence Center) เป็นส่วนหนึ่งที่ให้บริการภาคอุตสาหกรรมอาหารมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2549 และมีการพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้งานที่เปลี่ยนไปทุกสมัย

เยี่ยมชม ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมอาหาร คลิ๊ก http://fic.nfi.or.th/

ผู้รับผิดชอบโครงการ :ฝ่ายวิจัยและขัอมูล

http://fic.nfi.or.th/

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins