สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562

         สถาบันอาหาร ได้รับงบประมาณจาก สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินการ   จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสมรรถนะหรือความสามารถด้านการทดสอบของห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ซึ่งทำหน้าที่ทดสอบตัวอย่างในกลุ่มสินค้าปศุสัตว์รวมถึงอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

เว็บไซต์การให้บริการงานทดสอบความชำนาญ คลิ๊ก http://pt.nfi.or.th

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ

       

           โดยการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing, PT)  คือ วิธีการที่ใช้ประเมินสมรรถนะหรือความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบในแต่ละรายการทดสอบ โดยผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการ

(1) จัดเตรียมตัวอย่าง

(2) ส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

(3) รับรายงานผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมและประเมินผลภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด

(4) สรุปและรายงานผลแจ้งห้องปฏิบัติการ

             

             โดยขั้นตอนทั้งหมดต้องดำเนินการโดยผู้ชำนาญเป็นพิเศษเฉพาะทาง ผลทดสอบความชำนาญจะแสดงถึงสมรรถนะหรือความสามารถของห้องปฏิบัติการ และความถูกต้องน่าเชื่อถือของผลทดสอบ ในกรณีของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์นั้น กรมปศุสัตว์จะใช้ผลทดสอบดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาออกหนังสือรับรองด้านสุขอนามัย (Health Certificate) จึงต้องคำนึงถึงความถูกต้องแม่นยำของผลทดสอบเป็นสำคัญ ดังนั้น สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จึงใช้ผลทดสอบความชำนาญเพื่อประกอบการพิจารณายอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการ ทำให้ระบบการตรวจสอบ กำกับ ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านตรวจสอบสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์มีประสิทธิภาพสูงสุด และกรมปศุสัตว์มีความเชื่อมั่นในความถูกต้องของผลทดสอบ มั่นใจในระบบการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก ส่งผลต่อการได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าต่อไป

 

  

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins