สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่

กิจกรรมยกระดับความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ Digital Transformation

 

1. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรระดับผู้บริหาร “เตรียมความพร้อมผู้บริหาร ก้าวทัน Digital Transformation”

วัตถุประสงค์
- ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปจัดทำกลยุทธ์ Digital Transformation  สำหรับองค์กร
- ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงระบบ IoT ในการพัฒนากระบวนการทำงานและการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการ
- ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการบริหารจัดการสมัยใหม่และสามารถนำองค์กรให้สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้

 

ห้วข้อ

รายละเอียดหัวข้อ

ระยะเวลา(ชม.)

เอกสารปะกอบ

1. แนวทางพัฒนา Digital Transformation Strategy

การฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจการร่างกรอบกลยุทธ์การทำ Digital Transformation ด้วยการระบุความเปลี่ยนแปลงและกำหนด roadmap ให้กับองค์กร และทบทวนแผนที่จัดทำขึ้น พร้อมหาองค์ประกอบให้การพัฒนาสัมฤทธิ์ผล

8

https://bit.ly/3AUPUpA

2. แผนผังสายธารคุณค่า (Value Stream Mapping; VSM)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ

l  แนวคิดพื้นฐาน Lean ในกิจกรรมที่สร้างคุณค่า และ ความสูญเสีย

l  การวิเคราะห์การไหลของ วัตถุดิบและข้อมูล ของงานในธุรกิจ

l  การวิเคราะห์เวลารอคอยและเวลาการทำงานในกระบวนการด้วยเครื่องมือ VSM

4

https://bit.ly/3aNnSSo

3. การประยุกต์ใช้ Optimization Program เพื่อช่วยในการตัดสินใจในธุรกิจ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมด้าน Optimization และ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และการตัดสินใจ

4

https://bit.ly/3aNnSSo

4. Basic Data Analysis for Business Improvement

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab และการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4

https://bit.ly/3vm0JzI

5. Basic Simulation Modelling for Business Strategy

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการและหลักการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ทางธุรกิจ

และสร้างแบบจำลองสถานการณ์ผ่านโปรแกรม Arena เพื่อช่วยในการวิเคราะห์กลยุทธ์และตัดสินใจทางธุรกิจ

4

https://bit.ly/3vm0JzI

6. การสร้าง Online Performance Business Dashboard

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรม Microsoft Power BI ในการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ยอดขาย การผลิต และ KPI เป็นต้น เพื่อใช้ในการบริหารงานและการตัดสินใจ

4

https://bit.ly/3vt2ivV

7.กรณีศึกษาการประยุกต์อุปกรณ์ IOT

กรณีศึกษาการประยุกต์อุปกรณ์ IOT ในอุตสาหกรรมจริงด้วย Platform ของไทย 

1

https://bit.ly/3vt2ivV

8. การประยุกต์ใช้อุปกรณ์  IOT ร่วมกับระบบฐานต้อมูลและระบบบาร์โค้ด ในอุตสาหกรรมอาหาร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์อุปกรณ์ IOT ในอุตสาหกรรมอาหาร และกรณีศึกษาในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ และการประยุกต์ระบบบาร์โค้ด และฐานข้อมูลในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการควบคุมกระบวนการและการสืบย้อนกลับ

3

https://bit.ly/3vt2ivV

9. Digital Leadership & Digital Culture

เนื้อหาครอบคลุม กรจัดการวัฒนธรรมองค์กรกับความท้าทายต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ภาวะผู้นำดิจิทัลแห่งความสำเร็จ และการบริหารงานตามแนวคิด Agile

4

https://bit.ly/3lPFUcT

 

2. การฝึกอบรมบุคลากรระดับหัวหน้างาน เรื่อง “เพิ่มทักษะหัวหน้างานเพื่อโรงงานอัจฉริยะ”

วัตถุประสงค์
-  ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
-  ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงระบบ IoT ในการพัฒนากระบวนการทำงานและการเพิ่มผลิตภาพของสถานประกอบการ
-  ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการควบคุมและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เพื่อรองรับกลยุทธ์ Digital Transformation ขององค์กร

ห้วข้อ

รายละเอียดหัวข้อ

ระยะเวลา (ชม.)

เอกสารปะกอบ

1. พื้นฐานระบบ IOT และระบบควบคุมอุตสาหกรรม 

เนื้อหา :  - พื้นฐานอุปกรณ์ IOT และอุปกรณ์ควบคุมเชิงอุตสาหกรรม (PLC,HMI และระบบSCADA)

- พื้นฐานระบบสื่อสารเชิงอุตสาหกรรมระหว่างอุปกรณ์ด้วยมาตาฐาน Modbus Protocolระบบสาย RTU และระบบสารสือสาร TCP

- การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการสื่อสารกับอุปกรณ์จำลองด้วยมาตรฐาน Modbus

4

https://bit.ly/30pMYEP

2. การใช้งานอุปกรณ์ IOT กับอุปกรณ์เครื่องมือวัดเชิงอุสาหกรรมด้วยมาตรฐาน (Modbus Device)

เนื้อหา : - การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื่นด้วยระบบสาย rs485 (Modbus RTU)

- การฝึกอบรมการตั้งค่าอุปกรณ์ IOT Gateway ในการแปลงระบบอุปกรณ์สื่อสารด้วยสายให้เป็นระบบไร้สาย

- การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื่นด้วยระบบไร้สาย  (Modbus TCP)

4

https://bit.ly/30pMYEP

3. การใช้งาน Open Source Technology ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ IOT และอุปกรณ์เครื่องมือวัดเชิงอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Node-Red

เนื้อหา : - การใช้งานโปรแกรม Node-Red พื้นฐาน และการเพิ่มส่วนขยายระบบแสดงผล (Dashboard)

- การสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องมือวัดค่าผ่านระบบสายและไร้สายด้วยมาตรฐาน Modbus

- การสร้างระบบ SCADA พื้นฐาน เพื่อแสดงผลการวัดค่าจากอุปกรณ์เครื่องมือวัดจริง

4

https://bit.ly/3n6uzVe

4. การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบันทึกค่าจากอุปกรณ์ IOT

เนื้อหา : - การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบันทึกค่าจากกระบวนการผลิต

- คำสั่งพื้นฐานในการการสร้างตาราง การบันทึก และการลบข้อมูล

- คำสั่งพื้นฐานในการแสดงข้อมูล และการวิเคราะห์ผลข้อมูล

- การนำข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องมือวัดค่าเข้าระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Node-Red

4

https://bit.ly/3n6uzVe

5. การใช้งาน Open Source Technology ในการสร้างระบบแสดงผลข้อมูลที่ซับซ้อนจากระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Grafana

เนื้อหา - การสร้าง Data Source จากระบบฐานข้อมูล

         - การสร้าง Dashboard และการแสดงผลแบบตาราง

4

https://bit.ly/3n6uzVe

6. กรณีศึกษาการประยุกต์อุปกรณ์ IOT

กรณีศึกษาการประยุกต์อุปกรณ์ IOT ในอุตสาหกรรมจริงด้วย Platform ของไทย  https://thingcontrol.io/ 

1

https://bit.ly/3n6uzVe

7. กรณีศึกษา และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ

เนื้อหา : - นำเสนอการประยุกต์ใช้ IOT ในอุตสาหกรรมอาหารในต่างประเทศและในประเทศ

- แนวทางในการประยุตก์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

- การแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาระบบในอนาคตระหว่างโรงงานที่เข้าร่วม

3

https://bit.ly/3n6uzVe

 

เอกสารและโปรแกรมประกอบการฝึกอบรม

 

คลิปประกอบการฝึกอบรมอบรม
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhgZnNDXug_KgSpvYuTVtNdK-YN4blHh-

 

​รายชื่อ Code ที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ และ QR Code สำหรับเข้าใช้บนเว็บไซต์ https://github.com/chalermchonv/UtccFoodIotCodes

 

 

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins