สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่ต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ 

 

 

PDF : E-Book

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins