การเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
รายละเอียดที่ท่านเลือก
วันที่ :
ถึงวันที่ :
สถานที่ : เปลี่ยนสถานที่เป็น ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ
ราคาสมาชิก : 5,000
ราคาบุคคลทั่วไป : 5,300
จำนวนวัน : 2 วัน
รายละเอียด :

 

แจ้งเลื่อนการอบรม >> เป็น วันอังคารที่ 18 - วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

หลักการและเหตุผล  
   การควบคุมกระบวนการผลิตและการฆ่าเชื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทให้เป็นไปตามกระบวนการผลิตที่กำหนดไว้นั้น เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และสำคัญที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานตามข้อกำหนด
   แต่ในการปฏิบัติงานจริงนั้น ก็ยังมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด หรือเกิดการเบี่ยงเบนไปจากกระบวนการผลิตที่ได้กำหนดไว้  ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ต่อสินค้า ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคอีกด้วย
   ดังนั้น การแก้ไขหน้างาน การปฏิบัติหลังการแก้ไข และการป้องกันการเกิดซ้ำ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตอาหารกระป๋อง

 

วัตถุประสงค์
   
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเบี่ยงเบนกระบวนการผลิต และการแก้ไขในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง 
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงาน ให้ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย

 

วิทยากร
  นักวิชาการ จาก สถาบันอาหาร

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการ และผู้สนใจทั่วไป

 

ค่าลงทะเบียน (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก สถอ. 5,000 บาท / บุคคลทั่วไป 5,300 บาท (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

ระยะเวลาในการอบรม
    วันอังคารที่ 18 - วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
 (2 วัน)

 

สถานที่
   ณ อาคาร Thai Food Heritage ชั้น 3 สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ ณ ห้องธานี ชั้น 1 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว ถ.บรมราชชนนี กรุงเทพฯ

 

สนใจติดต่อ
   คุณธราธิป  แววศรี
   ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร 
   โทร. 0-2422-8688 ต่อ 2207
   แฟกซ์ 0-2422-8518
   E-mail : 
training@nfi.or.th
   Facebook : www.facebook.com/trainingNFI

 

หมายเหตุ * กรณีมีการยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม จะแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรม 7 วัน หากมีการจองตั๋วรถ/เครื่องบิน ทางสถาบันฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

เอกสารเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins