3 หน่วยงาน อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สถาบันอาหาร และกลุ่มผู้ประกอบการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล และลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการร่วมกัน

วันที่ 19 เมษายน 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สถาบันอาหาร และกลุ่มผู้ประกอบการ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และพิธีลงนาม MOU 3 ฝ่าย โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้ได้มาตรฐานสากลด้านระบบการผลิต/ผลิตภัณฑ์/ระบบบริหารคุณภาพ และขยายโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง สถาบันอาหาร ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรมตั้งแต่ 1) การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่การพัฒนา 2) การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล 3) การพัฒนายกระดับวิสาหกิจก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 4) การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เข้าสู่กลไกตลาด 5) การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารแปรรูปที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จำนวน 20 กิจการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี โดยการจัดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน และลงนาม MOU

ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

แนะนำลิงก์

Style Switcher

2 Color Skins