ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ "การสร้างแผนธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน" ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565

 

โดยในวันนี้นักวิจัย ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สถาบันอาหาร ได้จัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงาน "ผลผลิตของโครงการ" ของทุกชุดโครงการวิจัยนำเสนอคณะกรรมการในการประชุม

 

ช่วงบ่าย สมุทรปราการโมเดล นำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการวิจัย

 

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการโมเดล
กาฬสินธุ์โมเดล
 
แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins