สถาบันอาหาร | National Food Institute| อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

International Relations

งานวิเทศสัมพันธ์

 

ข่าวสารและกิจกรรม (News & Activities)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี JETRO, Bangkok Victorian Government Trade and Investment
     
MOU อิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ MIE Thaland Anniversary MOU ม.หอการค้าแห่งประเทศไทย
     
naro waitro tokyo SME
     
     
     
     


ความร่วมมือกับต่างประเทศ (International Collaborations)                                                      

Chaina
No. Collaboration Name Counterpart Signed Date Expired Date
1

Memorandum of Understanding between Innovation Cooperation Center (Bangkok), 

Chinese Academy of Science (CAS) and National Food Institute

CAS 2018.04.26 2021.04.25
2

Memorandum of Understanding between the National Food Institute (NFI)

and Jiangsu Industrial Technology Research Institute (JITRI)

JITRI 2018.07.30 2021.07.29

 

Japan
No. Collaboration Name Counterpart Signed Date Expired Date
1

Joint Declaration of Cooperation between Japanese Consumer's Co-operative Union

Laboratory(JCCU), Japan and National Food Institute, Ministry of Industry, Thailand

JCCU 2012.07.05 n/a
2

Memorandum of Understanding between National Food Institute (NFI),

Thailand and the Japan International Research Center for Agricultural Sciences

(JIRCAS), Japan for Collaboration in Agricultural Research

JIRCAS 2015.11.26 n/a
3

Memorandum of Cooperation between the OTAGAI Forum Association (OTAGAI)

and the National Food Institute on the Promotion of OTAGAI Project Concept

OTAGAI 2016.03.07 n/a
4

Memorandum of Understanding on Partnership between the

National Food Institute and NPO Japan HALAL Development & Promotion

(JAHADEP)

JAHADEP 2016.03.07 n/a
5

Letter of Intent (LOI) between National Institute of Advance Industrial Science

and Technology (AIST) and National Food Institute (NFI)

about the specific area cooperation (“Project”)

AIST 2016.12.12 2021.12.11
6

Memorandum of Understanding on Collaboration and Cooperation

between the National Food Institute (Thailand) and the Japan External Trade

Organization (Japan) (JETRO)

JETRO 2017.05.26 n/a
7

Memorandum of Understanding between on Cooperation for the Establishment

and Operation of Mie – Thailand Innovation Center

between National Food Institute, Ministry

MIE 2018.11.05 n/a

 

Spain
No. Collaboration Name Counterpart Signed Date Expired Date
1

Memorandum of Understanding for Cooperation between National Food Institute (NFI)

and Institute of Agrifood Research and Technology (IRTA)

IRTA 2018.01.23 2021.01.22

 

 

ความร่วมมือกับองค์กรในประเทศ (Domestic Collaborations)

Thai
No. Collaboration Name Counterpart Signed Date Expired Date
1

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน

ผู้ประกอบการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

            2557.05.12 จนกว่าโครงการสิ้นสุด
2 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ

(องค์การมหาชน)

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท เจริญโภคภัณพ์อาหาร จำกัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด

บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมดิฟูดส์ จำกัด (ประเทศไทย)

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
2559.05.27 2564.05.26
3

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ตและอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันอาหาร

จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต

2559.08.02 ไม่ระบุ
4

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาโครงการพัฒนา

World Food Valley Thailand

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2559.09.19 2564.09.18
5

บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฝึกอบรม

ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหาร

ให้ทันสมัยของสหรัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act: FSMA)

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กรมปศุสัตว์

กรมวิชาการเกษตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ควอลิตี้

เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
2559.11.01 ไม่ระบุ
6

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ Thailand Industrial Design Center

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2560.05.01 ไม่ระบุ
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Thailand Street Food By GSB

ธนาคารออมสิน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กรมอนามัย

กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2560.09.21 ไม่ระบุ
8

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและ

ขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(วิทยาเขตโชติเวช)

วิทยาลัยดุสิตธานี

โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

โรงเรียนการอาหาร เอ็มเอส ซี

บมจ.ไมเนอร์อินเตอรเนชั่นแนล

ภัตรคารบลูเอลเลเฟ่นท์

บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

2560.09.25 2563.09.24
9

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานของ

สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย (ThaiGAP)

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560.10.19 ไม่ระบุ
10

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

เพื่อสถาบันอาหาร กับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 2560.11.22 ไม่ระบุ
11

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทยกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

เพื่อสถาบันอาหาร

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 2560.12.25 ไม่ระบุ
12

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี กับ อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนยีสุรนารี 2561.01.11 2565.01.10
13

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนาประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล 2561.01.25 2566.01.24
14 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

2561.03.23 2564.03.22
15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบอาหารให้มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

องค์กรเครือข่ายธุรกิจฟู้ดทรัค
2561.05.24 2564.05.23
16

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ 

“น่านเมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย”

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

จังหวัดน่าน

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2561.05.25 2564.05.24
17

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง รถและรถพ่วงขายอาหาร

Food Truck & Food Trailer

บริษัท ทรีโอ ริช จำกัด 2561.06.05 2564.06.04
18

บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดสากล

บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก
2561.08.31 2563.08.30
19

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาข้อมูลกลาง

เพื่อบูรณาการส่งเสริม SME web postal หรือ SME ONE

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2561.09.06 2564.09.05
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรธุรกิจอาหารด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม สถาบันเทคดนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2561.10.17 2564.10.16
21 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสานฝัน สร้างอาชีพ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรุงเทพมหานคร

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันไทย-เยอรมัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)

สมาคมเพื่อนชุมชน
2562.03.14 2565.03.14
22

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม

Food Truck ให้ได้มาตรฐาน SMART4

ด้านคน ครัว รถ และตลาด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2562.05.08 ไม่ระบุ
23

บันทึกข้อตลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2562.05.23 2565.05.22
24

บันทึกข้อตลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหารกับ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 2562.06.17 ไม่ระบุ
25

บันทึกข้อตลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ บริษัท กุ๊บไต จำกัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริษัท กุ๊บไต จำกัด
2562.06.24 2565.06.23
26

บันทีกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร กับ

บริษัท อัครพันธุ์ คอปอร์เรชั่น

บริษัท อัครพันธุ์ คอปอร์เรชั่น 2562.07.31 2565.07.30
27

Memorandum of Understanding between

Asian Institute of Technology and National Food Institute

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2562.08.01 2567.07.31
28

บันทีกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร กับ

โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี

โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี 2562.08.02 2565.08.01
29

บันทีกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันอาหาร กับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี

วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี 2562.08.02 2565.08.01
30

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2563.01.23 2566.01.22
31

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม

ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

2563.02.18 2566.02.17

 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Managements)

สาระน่ารู้ (Interesting facts)
No. Interesting facts
I1 Official Name of Countries and Flags
I2 Diplomat and Consular List in Thailand (http://www.mfa.go.th/main/en/information/8961)
I3 Paper COVID-19 Manual for the Food Industry Reinforced Hygiene Measures in the Production Process

 

ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือทีเกี่ยวข้อง (Regulations, Orders and Document that Concerned)
No. Regulations
R1 ระเบียบคณะกรรมการสถาบันอาหารว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2562 ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
O1 คำสั่งสถาบันอาหารที่ 036/2561 เรื่อง ปรับปรุงชื่อตำแหน่งและชื่อหน่วยงานภายในของสถาบันอาหาร
O2 คำสั่งสถาบันอาหารที่ 060/2559 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร
D1 สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีเขียนชื่อภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษในเอกสารราชการ
D2 การเปลี่ยนแปลงชื่อกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมกัมพูชา
D3 การเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงสาธารณรัฐคาซัคสถาน
D4 มติคณะกรรมการมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับการทำ MOU และ MOA

 

รายงานการประชุม (Minutes)
Date News and Activities
2020.07.24 Minutes of Discussion between NFI and JETRO, Bangkok
2020.02.26 Minutes of Discussion between NFI and Victorian Government
2020.01.9 Minutes of Discussion between NFI and NARO, Japan
2019.12.23 Minutes of Discussion between NFI and Tokyo SME

 

 

 

ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์
โทร : +66(0)24228688 ต่อ 9102
อีเมล์ : worawut@nfi.or.th

แนะนำลิงก์


Style Switcher

2 Color Skins